ARTICLES

Original Article

Alkol Bağımlılığı Olan Hastaların Bellek İşlevlerinin Değerlendirilmesi

Serdar Nurmedov
2018, 2(1), s:9-14

Uzun süreli alkol kullanımı aralarında öğrenme, bellek,
görsel-uzamsal işlevler ve soyutlamanın da bulunduğu farklı
bilişsel işlevlerde değişen düzeylerde bozulmaya neden
olur. Farklı teknikler kullanılarak yapılan araştırmalarda,
özellikle frontal lob olmak üzere neokorteks, limbik
sistem ve serebellumun alkolün etkilerine en hassas beyin
bölgeleri olduğu gösterilmiştir.
Bu çalışmanın amacı alkol bağımlılığı öyküsü olup, en
az erken tam remisyon ölçütlerini karşılayan bireylerdeki
bellek bozukluklarının değerlendirilmesi ve sağlıklı
kontrollerle karşılaştırılmasıdır. Ayrıca ayıklık süresi ile
bellek bozulması arasındaki ilişkinin araştırılması da
amaçlanmıştır.
Çalışmaya 24 hasta ve yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi
açısından eşleştirilmiş 24 sağlıklı kontrol alınmıştır.
Herhangi bir Eksen-I ek tanısı, kronik nörolojik hastalığı,
demansı, kafa travması öyküsü, işlevselliğini bozan kronik
hastalığı, Wernicke ensefalopatisi ve Korsakof sendromu
olan hastalar çalışma dışında tutulmuşlardır.
Alkol bağımlılığı olan bireylerin ve kontrol grubunun
bellek işlevleri WMS ve SBST ile değerlendirilmiştir.
Kontrol ve bağımlı grupları arasında anlamlı farklılık
gösteren bellek alt ölçekleri SBST’de anlık bellek,
öğrenme puanı ve öğrenme yanlış puanı’dır. WBS’de
düz sayı menzili, ters sayı menzili, görsel hatırlama,
bellek katsayısıdır. Erken ve kalıcı tam remisyon grupları
arasında SBST’de toplam hatırlama puanı ve uzun süreli
bellek yanlış puanında anlamlı farklılık bulunmuştur.
Bu çalışmanın sonucunda alkol bağımlılığı olan hasta
grubunda dikkat ve bellek işlevlerinin kontrol grubuna
göre anlamlı olarak daha bozuk olduğu saptanmıştır.
Bu bulgular bu konu ile ilgili literatür ile uyumlu
bulunmuştur.